Podstawa programowa

W polskim prawie oświatowym podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawa kształcenia ogólnego od roku 01.09.2012 
Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Załącznik nr 4 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

– Załącznik nr 5 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych

Podstawa programowa kształcenia w zawodach:„nowa podstawa programowa”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Podstawa programowa kształcenia do zawodu – wybrane elementy dla konkretnego zawodu:

Technik leśnik (314301)

Operator maszyn leśnych (834105)