Numer telefonu

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

NABÓR 2020/2021

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych (IA5 i IB5 ) pięcioletniego Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w  zawodzie: technik leśnik [314301] dla której wyodrębniono 1 kwalifikację: LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi. Dla obu klas przewidziano obowiązkowo realizację biologii w zakresie rozszerzonym. Dla klasy IA5 drugim przedmiotem obowiązkowym w zakresie rozszerzonym jest matematyka, natomiast w klasie IB5 – język angielski. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz punktów za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji. Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 1. Egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów:

▪ język polski (max 100% = 35 pkt, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35),

▪ matematyka (max 100% = 35 pkt, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35),

▪ język obcy nowożytny (max 100% = 30 pkt, wynik egzaminu mnoży się przez 0,3).

2. Przedmioty nauczania punktowane podczas rekrutacji:

▪ język polski

▪ matematyka

▪ język obcy (angielski lub niemiecki)

▪ biologia

3. Ustala się następujące zasady naliczania punktów:

▪ za ocenę z punktowanego przedmiotu nauczania:

➢ celujący – 18 punktów

➢ bardzo dobry – 17 punktów

➢ dobry – 14 punktów

➢ dostateczny – 8 punktów

➢ dopuszczający – 2 punkty

▪ za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

▪ za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów

▪ za udokumentowaną aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi 100.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma kandydat mający problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia a w dalszej kolejności o przyjęciu decydują z jednakową wartością następujące kryteria:

▪ wielodzietność rodziny kandydata

▪ niepełnosprawność kandydata

▪ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

▪ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

▪ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ▪ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

▪ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Aby złożyć podanie i założyć konto musisz wejść na stronę: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Rekomendowane wpisy

Skip to content