Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Historia szkoły

„Odpoczyń sobie w tych tu lesiach ślicznych” pisał Jan Kochanowski o Ziemi Biłgorajskiej. Położenie miasta na skraju Puszczy Solskiej istotnie przyczyniło się do wyboru tego miejsca na siedzibę szkoły. Wydaje się jednak, że bezpośrednim powodem jej powstania był niedobór wykwalifikowanych pracowników w Lasach Państwowych i wynikająca z niego konieczność kształcenia kadry technicznej. Środowisko leśników z Lubelszczyzny podjęło inicjatywę utworzenia średniej szkoły resortowej, co spotkało się z poparciem biłgorajskich władz powiatowych oraz władz wojewódzkich.

Na wniosek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie ówczesny Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Roman Gesing pismem z dnia 13 czerwca 1964 roku polecił utworzyć od 1 września 1964 roku klasę filialną Technikum Leśnego w Krasiczynie z siedzibą w Biłgoraju.

W pierwszym roku funkcjonowania placówki zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Biłgoraju (obecnie Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Przemysłowej). W kolejnych dwóch latach nauki pomieszczeń użyczało Liceum Medyczne, a od 1967 roku Liceum Pedagogiczne (później Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej). Ze względów organizacyjnych zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. Początkowo kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele dochodzący z innych placówek oświatowych.

Trudności wynikające z braku dostatecznej bazy dydaktycznej spowodowały, że uczniowie biłgorajskiej fili po ukończeniu klasy pierwszej w roku szkolnym 1964/65 kontynuowali naukę w Krasiczynie. Kolejne roczniki przenosiły się tam dopiero w klasie maturalnej.

W 1965 rozpoczęto budowę obiektów szkolnych z salą gimnastyczną i internatem. Stan budowy pozwolił na podjęcie w roku 1969 starań o usamodzielnienie się biłgorajskiej placówki. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zarządzeniem z 3 stycznia 1970 roku dokonał przekształcenia szkoły filialnej w samodzielne Technikum Leśne w Biłgoraju.

Stworzona baza dydaktyczna pozwoliła na rozwój organizacyjny szkoły –w 1975 utworzono zaoczne Średnie Studium Zawodowe o kierunku leśnym, a od 1 września 1978 roku zaoczną Zasadniczą Szkołę Zawodową. Jednocześnie placówce nadano nową nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Biłgoraju.

8 lat później – od roku szkolnego 1985/86 – rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej. W celu umożliwienia kontynuowania nauki jej absolwentom powołano od roku szkolnego 1989/90 jedyne wówczas w Polsce Technikum Leśne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W styczniu 1987 roku władze nadały szkole funkcjonującą do dzisiaj nazwę Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

W strukturze organizacyjnej szkoły funkcjonowały także:

  • Liceum Techniczne 2000 – 2004
  • Policealne Studium Leśne 2001
  • Liceum Profilowane 2002 – 2008
  • Zasadnicza Szkoła Leśna 2002 – 2009
  • Policealne Studium Leśne dla dorosłych 2003 ( przekształcone w 2005r. w Szkołę Policealną Leśną dla dorosłych) 2003-2008
  • Technikum Leśne po ZSZ, Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla dorosłych 1989 – 2009

W latach 1964 – 1969 szkołą zarządzał Józef Chwała, dyrektor Technikum Leśnego w Krasiczynie. Dyrektorem do spraw pedagogicznych był Czesław Wolanin, który z chwilą powołania samodzielnego Technikum Leśnego w Biłgoraju został Dyrektorem Szkoły. Z dniem 1 października 1987 Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych powołał na to stanowisko Henryka Studnickiego. Kadencja zakończyła się z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

W dniu 1 września 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Stanowisko objęła Barbara Serafin, która zarządzała szkołą do 14 lutego 2023 roku.

W dniu 15 lutego 2023 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Adam Przytuła.

Organem założycielskim i prowadzącym dla Technikum Leśnego w Biłgoraju był Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, który swoje kompetencje w tym zakresie od 1 stycznia 1986r. przekazał Naczelnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych. Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych od 1991 roku zostaje przemianowana w Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Funkcję organu prowadzącego ZSL pełni Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. szkoła została przekazana Staroście Powiatu Biłgorajskiego. Minister właściwy ds. środowiska przejmuje prowadzenie szkół leśnych, w tym Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju od 1 stycznia 2008r.

Zespół Szkół Leśnych w 2014 roku święcił swój Złoty Jubileusz.

Zmiany organizacyjne i strukturalne nie miały wpływu na atmosferę i kulturę szkoły. Pracownicy i uczniowie poprzez codzienny trud złożyli szkole bogaty dar w postaci tradycji osadzonej w kulturze leśnej i łowieckiej, doświadczeń i osiągnięć ogromnej wagi. Dzisiejszy Zespół może się poszczycić wspaniałą historią i wspaniałymi ludźmi tworzącymi ją.

Historia szkoły nie zakończyła się. Tworzy się nadal, z każdym nowym dniem jest wzbogacana i kształtowana na miarę jej twórców- dyrektorów, pracowników, uczniów, ludzi i instytucji z nią związanych. Od początku istnienia szkoły funkcję nadleśnictwa dydaktycznego pełni Nadleśnictwo Biłgoraj.

Obecnie trwają przygotowania do jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły, który będzie przypadać na jesień 2024 roku.

Skip to content