Telefon

+48 84 6880797

Email

sekretariat@zslbilgoraj.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Wykaz zajęć dodatkowych

Opiekun: mgr inż. Kamila Zięba-Obszańska

Dzień tygodnia: środa, 15.25 – 17.00

Cele ogólne:

 • Nauka gry na rogu myśliwskim oraz popularyzacja tradycji łowieckich

Cele szczegółowe:

 • Budzenie zainteresowania tradycjami myśliwskimi;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • Przygotowanie uczniów do konkursów sygnalistów;
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych;
 • Wdrażanie do samodzielnej systematycznej pracy;
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zapisami muzycznymi

Opiekun: mgr inż. Wiesław Duńko

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekunowie: mgr inż. Barbara Magdziarz, mgr inż. Sławomir Magdziarz

Działalność szkolnego koła PTL ma na celu wykształcenie w uczniach, zgodnie z obowiązującym w naszym TL im. PTL  i Programie Wychowawczo-Profilaktycznym następujących cech:

 • Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i szanuje historię i kulturę narodową,
 • Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i szanuje historię i kulturę narodową, jest patriotą.
 • Jest przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie technika leśnika, zna zasady techniki zawodowej.
 • Zna historię i kultywuje tradycje zawodu leśnika oraz tradycje łowieckie.
 • Dba o swój rozwój poprzez systematyczne uczenie się i samodoskonalenie.
 • Jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Jest przygotowany do organizacji pracy w zespołach.
 • W życiu kieruje się wartościami: uczciwość, odpowiedzialność, samodzielność, zdrowie, rodzina, Ojczyzna, praca, wolność, kreatywność.
 • Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia.
 • Wyraża emocje w sposób konstruktywny.
 • Umie korzystać z dóbr kultury.

Zadania:

 • Rozszerzanie działalności PTL wśród uczniów ZSL Biłgoraj – wyodrębnienie ze społeczności uczniowskiej nowych członków i zebranie składek;
 • Święto Patrona Szkoły – Polskie Towarzystwo leśne;
 • Organizacja spotkań członków  Szkolnego Koła PTL;
 • Wycieczki terenowe;
 • Spotkania z pracownikami LP lub innych instytucji współpracującymi z LP;
 • Udział w konferencjach, zjazdach i zebraniach PTL.

Opiekun: dr Katarzyna Motek

Dzień tygodnia: środa, 15.15 – 16.00

Cele ogólne:

 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. 
 • Poszerzenie wiedzy o regionie w aspektach: historycznym, geograficznym, przyrodniczym i społecznym.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do ludzi lasu.
 • Budowanie patriotyzmu.

WIEDZA:

Uczeń:

 • zna historię Polski, swojego regionu oraz swojej miejscowości w aspekcie historii leśnictwa,
 • zna terminologię zawodową stosowaną dawniej i dziś,
 • operuje podstawowymi kategoriami historycznymi – czas, przestrzeń, ciągłość zmienność,
 • wymieni teksty źródłowe jakimi posługuje się historia leśnictwa i łowiectwa 
 • posiada podstawową wiedzę z dziejów gospodarki leśnej Polski i powszechnej,
 • posiada podstawową wiedzą dotyczącą aktualnej sytuacji lasów w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 • potrafi analizować materiały źródłowe,
 • potrafi śledzić bieżące wydarzenia w kraju dotyczące sytuacji w lasach i wyciągać wnioski,
 • zbiera informacje, które potrafi wykorzystać przy sporządzaniu prezentacji multimedialnych,
 • podejmuje próby opisania przynoszonych przedmiotów,
 • posiada umiejętność oceny przydatności zebranych materiałów,
 • potrafi pracować z mapą, tekstami historycznymi i zebranymi materiałami,
 • posiada umiejętność wielostronnego scharakteryzowania regionu, dostrzegając jego specyfikę,
 • potrafi przeprowadzić wywiad z uczestnikami ważnych wydarzeń historycznych,
 • posiada umiejętność porządkowania i wykorzystywania różnych informacji,
 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy.

POSTAWY:

Uczeń:

 • posiada poczucie silniejszego związku z własnym regionem, miejscowością, krajem i ludźmi lasu,
 • potrafi zachować się w różnych sytuacjach, darzy szacunkiem starszych, dorobek przeszłych pokoleń, 
 • uwidacznia przywiązanie do tradycji leśnej i łowieckiej (uczestniczy w uroczystościach historyczno – patriotycznych, łowieckich oraz organizowanych przez środowisko leśników),
 • potrafi krytycznie spojrzeć na wydarzenia historyczne,
 • posiada umiejętność współdziałania w grupie i dzielić się posiadaną wiedzą z innymi.

Opiekun: mgr inż. Tomasz Lautenszleger

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr inż. Tomasz Maternowski

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr inż. Janusz Iwańczyk

Dzień tygodnia: poniedziałek, 16.00 – 17.30

Cele ogólne:

 • Przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Leśnictwo.

Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać nasiona i owoce drzew leśnych.
 • Rozpoznać gatunki drzew i krzewów leśnych.
 • Rozpoznać gatunki płazów i gadów.
 • Rozpoznać gatunki ptaków.
 • Rozpoznać gatunki grzybów.
 • Rozpoznać gatunki owadów oraz objawów ich żerowania.

Opiekun: mgr Renata Dybiak

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr Agnieszka Leszczyńska

Dzień tygodnia: czwartek, 14.30 – 15.15

Program koła został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Ma charakter otwarty.

Program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Tematyka spotkań związana jest z propozycjami zainteresowanych uczniów.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z wybranych dziedzin języka polskiego.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie wiadomości dotyczących gramatyki języka polskiego.
 • Poznawanie tekstów literackich spoza kanonu lektur szkolnych.
 • Korzystanie ze słowników i poradników językowych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedz( objętych programem nauczania).
 • Doskonalenie umiejętności funkcjonalnego wykorzystania pojęć teoretycznoliterackich, podstawowa wiedza o metodologiach badań literackich
 • Dbałość o piękno języka ojczystego.
 • Wiedza o historii języka polskiego
 • Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
 • Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
 • Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań .
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.

Opiekun: mgr Monika Gardiasz

Dzień tygodnia: czwartek, 15.30 – 16.15

Plan szkolnego koła teatralnego „Trzy po trzy” został opracowany do zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji teatralnej prowadzonych dla uczniów technikum.

Częstotliwość i ilość godzin może być modyfikowana w zależności od możliwości uczniów, potrzeb związanych z realizacją poszczególnych zadań oraz zadań wynikających z bieżącej pracy szkoły. Plan ma strukturę otwartą i może być modyfikowany.

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką oraz wdrażanie do twórczej aktywności.
 • Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. 
 • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów. 
 • Integracja uczniów oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych.

Opiekun: mgr inż. Jacek Palikot

Co drugi tydzień: czwartek, 16.00 – 18.00

Cele ogólne:

 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Cele szczegółowe:

 • kształcenie umiejętności wykonywania fotografii o wysokim poziomie technicznym i artystycznym,
 • przekazywanie wiadomości z zakresu teorii fotografii,
 • poznanie przez uczniów historii fotografii przyrodniczej i jej największych twórców,
 • wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów,
 • zdobywanie nowych umiejętności z zakresu technologii informatycznej,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów,
 • uwrażliwienie na otaczający świat i kształtowanie umiejętności uchwycenia jego piękna,
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata, roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony środowiska, rozumienie wpływu negatywnych działań człowieka na środowisko,
 • kształtowanie zamiłowania do fotografowania, wycieczek i wędrówek jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci szkolnej galerii zdjęć oraz w mediach społecznościowych,
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej życia szkoły.

Opiekun: mgr Jacek Grabias

Dzień tygodnia: wtorek, 19.15 – 20.00, czwartek, 16.45 – 17.30

Cele ogólne:

 • Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech psychomotorycznych oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych niezbędnych w codziennym życiu oraz hartowanie psychiczne i fizyczne organizmu.
 • Kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 • Kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, trenera i sędziego, postawa „fair play”.
 • Promowanie szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała przez: a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków, b) ćwiczenia rozciągające mięśnie kręgosłupa.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach: 
 • Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 
 • Szybkość: a) bieg na krótkich odcinkach w zmiennym tempie b) bieg na krótkich odcinkach z różnych pozycji startowych, c) bieg po pochyłej powierzchni w górę i w dół, d) bieg ze zwiększaniem liczby kroków, e) bieg po powierzchni podzielonej na odcinki o różnej długości. 
 • Wytrzymałość: a) marszobiegi, biegi terenowe z elementami atletyki terenowej, b) biegi ciągłe i długie c) biegi z omijaniem i pokonywaniem przeszkód terenowych, d) trening obwodowy bez przerw wypoczynkowych. 
 • Skoczność (moc): a) przeskoki przez ławeczkę gimnastyczną, b) wieloskoki obunóż z szybkim unoszeniem kolan, c) wyskoki obunóż do kosza, d) ćwiczenia ze skakanką. 
 • Siła: a) ćwiczenia rzutne, b) pokonywanie własnego ciężaru ciała, c) ćwiczenia z oporowanie przez współćwiczącego, z użyciem przyborów i przyrządów, d) trening obwodowy e) zastosowanie gier ruchowych i sztafet z przemieszczaniem się w podporze, f) zastosowanie metody obciążeń dynamicznych 
 • Gibkość: a) ćwiczenia rozciągające kończyn górnych b) ćwiczenia rozciągające tułowia c) ćwiczenia rozciągające kończyn dolnych. 

I. Przygotowanie techniczne:

 • Technika gry w piłkę siatkową: a) postawy siatkarskie i sposoby poruszania się po boisku, b) technika podania piłki sposobem górnym i dolnym oburącz, c) technika wykonania zagrywki tenisowej, d) technika wykonania zbicia piłki, e) technika wykonania zastawienia, f) ćwiczenia doskonalące technikę gry.

II. Przygotowanie taktyczne zawodników:

 • Taktyka indywidualna.
 • Taktyka zespołowa: a) taktyka gry w ataku: b) taktyka gry w obronie:

1. Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów gier zespołowych w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

2. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gier zespołowych.

Opiekun: mgr Piotr Demucha

Dzień tygodnia: wtorek, 16.00 – 16.45, czwartek 18.30 – 19.15

Cele ogólne:

 • Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech psychomotorycznych oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych niezbędnych w codziennym życiu oraz hartowanie psychiczne i fizyczne organizmu.
 • Kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych.
 • Kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, trenera i sędziego, postawa „fair play”.
 • Promowanie szkoły.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała przez: a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków, b) ćwiczenia rozciągające mięśnie kręgosłupa.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach: 
 • Przygotowanie do samodzielnych zachowań utylitarnych. 
 • Szybkość: a) bieg na krótkich odcinkach w zmiennym tempie b) bieg na krótkich odcinkach z różnych pozycji startowych, c) bieg po pochyłej powierzchni w górę i w dół, d) bieg ze zwiększaniem liczby kroków, e) bieg po powierzchni podzielonej na odcinki o różnej długości. 
 • Wytrzymałość: a) marszobiegi, biegi terenowe z elementami atletyki terenowej, b) biegi ciągłe i długie c) biegi z omijaniem i pokonywaniem przeszkód terenowych, d) trening obwodowy bez przerw wypoczynkowych. 
 • Skoczność (moc): a) przeskoki przez ławeczkę gimnastyczną, b) wieloskoki obunóż z szybkim unoszeniem kolan, c) wyskoki obunóż do kosza, d) ćwiczenia ze skakanką. 
 • Siła: a) ćwiczenia rzutne, b) pokonywanie własnego ciężaru ciała, c) ćwiczenia z oporowanie przez współćwiczącego, z użyciem przyborów i przyrządów, d) trening obwodowy e) zastosowanie gier ruchowych i sztafet z przemieszczaniem się w podporze, f) zastosowanie metody obciążeń dynamicznych 
 • Gibkość: a) ćwiczenia rozciągające kończyn górnych b) ćwiczenia rozciągające tułowia c) ćwiczenia rozciągające kończyn dolnych. 

I. Przygotowanie techniczne:

 • Technika gry w piłkę siatkową: a) postawy siatkarskie i sposoby poruszania się po boisku, b) technika podania piłki sposobem górnym i dolnym oburącz, c) technika wykonania zagrywki tenisowej, d) technika wykonania zbicia piłki, e) technika wykonania zastawienia, f) ćwiczenia doskonalące technikę gry.

II. Przygotowanie taktyczne zawodników:

 • Taktyka indywidualna.
 • Taktyka zespołowa: a) taktyka gry w ataku: b) taktyka gry w obronie:

1. Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów gier zespołowych w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

2. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gier zespołowych.

 

Opiekun: mgr Jacek Grabias, mgr Piotr Demucha

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekunowie: mgr Ilonia Dźwigalska, mgr Aneta Pobereszko

Cel ogólny:

 • Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Cele szczegółowe:

 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Propagowanie idei DKMS;
 • Profilaktyka uzależnień;
 • Edukacja prozdrowotna – oświata PCK;
 • Kształtowanie postaw gotowości do pomocy;
 • Szerzenie wolontariatu wśród uczniów;
 • Współpraca z Fundacją Banki Żywności
  w Lublinie;
 • Współpraca z Zarządem Rejonowym PCK;

Opiekunowie: mgr Małgorzata Dobrzyńska, mgr Aleksandra Paczos

Cele i założenia

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska.
 • Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 • Przygotowywanie młodzieży do pracy wolontariusza oraz umożliwianie podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych.
 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • Rozwój empatii, odwagi, kultury osobistej.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Wolontariusze

 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 • Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 • Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 • Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 • Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Opiekun: dr Katarzyna Motek

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr Dorota Olik, mgr Agata Kowal

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr Elżbieta Grabias

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Opiekun: mgr Renata Dybiak

Cele ogólne:

 •  

Cele szczegółowe:

 •  

 

Skip to content